ตึกสูงได้เพราะรากฐานมั่นคง เช่นเดียวกันกับรถสมรรถนะดีได้ก็เพราะยางที่ทรงประสิทธิภาพ

ไม่ว่าจะเป็นนักแข่งรถหรือเป็นคนที่ชื่นชอบกีฬาแข่งรถ หากไม่มีความสนใจหรือความรู้เกี่ยวกับยางรถแข่งไว้บ้างก็คงไม่เรียกว่ารักกันจริง ชิ้นส่วนเล็ก ๆ สี่ส่วนแต่กลับมีบทบาทสำคัญกับสมรรถนะรถอย่างล้นเหลือ ฟิสิกส์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนั้นทำให้ทีมวิศวกรเห็นความสำคัญกับเรื่องของยางรถแข่งกันมาก ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้ผลิต ขนาดที่เหมาะสม การปรับแต่งตำแหน่งที่เหมาะสม การวางเงื่อนไขด้านอื่น ๆ ที่จะทำให้ยางได้ใช้ประสิทธิภาพให้สูงที่สุด

ฟิสิกส์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของยางรถแข่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

  • กลศาสตร์ของแรงเสียดทาน เป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของหน้ายางกับพื้นถนน ที่ ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนี้คือโหลด น้ำหนักของรถ ความกว้างของหน้ายาง และความดันลมยาง แรงเสียดทานนี้เกิดได้จาก 2 ปรากฏการณ์คือ แรงยึดเกาะ(adhesive force)ซึ่งเป็นผลมาจากแรงระหว่างโมเลกุลของยางรถกับพื้นผิวสัมผัสและสภาพการคืนตัวของยาง(Hysteresis) ซึ่งเป็นลักษณะการคืนรูปของยางที่เกิดการผิดรูป(Deformation) ยางที่คืนรูปช้าจะเกิดแรงเสียดทานได้มากกว่า เพราะยางที่ผิดรูปไปนี้จะเกิดการสะสมของพลังงานศักย์ยืดหยุ่นแล้วจะค่อย ๆ ผ่อนคลายออกมาในขณะคืนรูปในรูปของความร้อน ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้เกิดแรงต้านทานระหว่างยางกับผิวสัมผัสเกิดขึ้น
  • มุมโค้งงอด้านข้างและมุมไถล(Lateral Deflection and Slip Angle) เป็นมุมที่เกิดขึ้นในขณะที่รถมีการเข้าโค้ง จะเกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางจะทำให้แนวกลางล้อถูกแรงกระทำที่ไม่เท่ากัน คือตรงกลางจะถูกแรงกระทำมากที่สุดทำให้มีแนวแรงโค้งงอในทิศชี้ออกจากแนวทางโค้ง มุมไถลเป็นแนวของมุมโค้งงอนี้ที่ทำกับแนวการเคลื่อนที่ ยิ่งรถมีการเข้าโค้งที่มีความเร็วมากขึ้น ค่ามุมไถลจะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ค่ามุมไถลจะใช้เป็นตัวกำหนดค่าความเร็วสูงสุดในการเข้าโค้งและการวางแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพของยางด้วยการเพิ่มขนาดของมุมไถล
  • แรงด้านข้าง(Lateral Force) เป็นแรงที่มีทิศทางตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของยางเสมอโดยมีทิศทางชี้ออกไปด้านนอกทางโค้ง แรงด้านข้างกับมุมไถลจะมีความสัมพันธ์กันคือหากแรงนี้เพิ่มมากขึ้นมุมไถลก็จะมีค่าสูงขึ้นตามไปด้วย เป็นความสามารถของยางในการต้านการเคลื่อนที่ไปด้านข้างเมื่อมีการเข้าโค้ง ด้วยขนาดความเร็วที่เท่ากันโค้งที่แคบจะทำให้แรงด้านข้างมีค่าสูงกว่าโค้งที่กว้าง แรงนี้มีความสำคัญเช่นเดียวกันกับมุมไถล

เก็บข้อมูล วิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับยางนี้สามารถบันทึกไว้แล้วนำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์เงื่อนไขที่ดีกว่าเดิม จากทุก ๆ การแข่งขัน เพื่อนำไปใช้เป็นตัวแปรต้นในการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของยาง ทั้งในเชิงวัสดุศาสตร์ และในเชิงวิศวกรรมยานยนต์ต่อไปได้ นวัตกรรมยางรถแข่งจึงยังคงมีออกมาให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเอง