เก็บข้อมูลจากทุกสนามแข่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพัฒนาการแข่งขันในทุกมิติ

กีฬาแข่งรถไม่ได้แข่งขันกันแล้วก็จบไป แต่ทีมต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ต้องการที่จะก้าวเป็นทีมชั้นนำในวงการแข่งรถด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อเป้าหมายชัดเจนอย่างนี้ งานวิจัยก็มา แต่ละทีมก็จะมีการเก็บข้อมูลจากการแข่งขันทุกสนาม ทั้งวันที่ทำได้ดีและวันที่ทำได้ไม่ดี จำแนกข้อมูลเป็นส่วนต่าง ๆ ส่งต่อไปยังผู้ที่ชำนาญและรับผิดชอบในแต่ละด้าน ซึ่งก็จะนำไปวางแผนต่อว่าจะใช้พัฒนาในส่วนนั้น ๆ อย่างไร เมื่อมีข้อมูลใหม่ก็นำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมแล้ววางแผนการพัฒนาใหม่ไปเรื่อย ๆ เช่นนี้ ทำให้การแข่งของทีมมีพัฒนาไปไม่มีที่สิ้นสุด เหตุผลของทีมแข่งในการเก็บข้อมูลของการแข่งขัน เพื่อวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ ข้อมูลเรื่องเครื่องยนต์จะเก็บจากจำนวนรอบของเครื่อง (RPM) ดูภาพรวมตลอดการแข่งขันแล้วจึงวางแผนว่าจะมีการปรับปรุงอย่างไรสำหรับการแข่งในครั้งต่อไป เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของนักแข่งรถ เวลาที่ทำได้ในแต่ละรอบจะเป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์ว่ารอบที่ทำได้ดีหรือไม่ดีเพราะเหตุใด...